WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikJAZDA W KORKU - PRZEPISY I ZASADY

Jazda w korkach to w obecnej organizacji ruchu oraz przy ciągłym wzroście ilości uczestników ruchu drogowego w jednym poziomie - to codzienność. .

Najważniejsze zasady poruszania się w korkach:
1. Nie można wjechać, przy braku miejsca za:

- na przejazd kolejowy
Art.28 Kierującemu pojazdem zabrania się:
p.2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
,
- na skrzyżowanie
Art.25 Kierującemu pojazdem zabrania się: p.4. 1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
- na przejście dla pieszych,
- na przejazd rowerowy.
Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

Ponadto:
Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
Nie można utrudniać i blokować ruchu pieszym, rowerzystom; nie można zmuszać ich do łamania przepisu o zakazie wchodzenia zza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;...
W te miejsca zabroniony jest wjazd a malowane linie warunkowego zatrzymania (złożone z prostokątów) wskazują miejsca powstrzymania się od ruchu.
W Konwencji Wiedeńskiej:
Art.23...p.3. a) Jakiekolwiek zatrzymanie i jakikolwiek postój pojazdu na jezdni są zabronione:
i)w odległości mniejszej niż 5 m (16,5 stopy) przed przejściem dla pieszych, na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerów oraz na przejazdach kolejowych;

ii) na torach tramwajowych lub kolejowych, znajdujących się na drodze albo tak blisko tych torów, że ruch tramwajów lub pociągów mógłby zostać z tego powodu zakłócony,
w pobliżu skrzyżowań w odległości mniejszej niż 5 m (16,5 stopy) od przedłużenia najbliższej krawędzi poprzecznej jezdni,
a także na skrzyżowaniach, z wyjątkiem przypadków, gdy znak drogowy, sygnał lub znak na jezdni wskazują inaczej.


2. Poruszamy się w odległości bezpiecznej od poprzednika - jest ona zależna od aktualnego naszego czasu reakcji, prędkości i stanu nawierzchni.
Ten odstęp nie może być zbyt duży - miejsce na jezdni w korkach należy oszczędzać!
3. Stojąc w korku zachowujemy odstęp od poprzednika ok. 1,3m - to daje szansę natychmiastowego wyjazdu z rzędu stojących pojazdów w przypadkach ekstremalnych.
4. Stojąc w korku zaciągamy hamulec ręczny - w ten sposób ograniczymy świecenie czerwonego światła STOP. Czerwony kolor bywa powodem wzrostu ciśnienia oraz wzrostu agresji na drodze.
5. Nie można ospale ruszać po otrzymaniu sygnału zielonego - zwłaszcza gdy jesteśmy na początku kolumny pojazdów.
6. Wykorzystujemy wszystkie możliwe miejsca do jazdy i postoju - gdy np. na skrzyżowaniu są dwa pasy do ruchu w określonym kierunku, wtedy jazda możliwie blisko prawej krawędzi nie obowiązuje - należy wypełniać wszystkie miejsca.
7. Gdy nie wjeżdżamy na skrzyżowanie przy braku miejsca za - na skrzyżownie mają prawo wjechać pojazdy "nie mające pierwszeństwa" - zgodnie z zasadą ustępowania pierwszeństwa kierującym zbliżającym się. Stojący nie jest zbliżającym się.
8. Nie blokujemy możliwości ruchu = włączenia się do ruchu uczestnikowi ruchu wyjeżdżającego poza skrzyżowaniami np. z drogi gruntowej, drogi wewnętrznej, strefy zamieszkania, strefy ruchu, parkingu.(art.3PoRD)- wtedy gdy ON jest i ma taki zamiar:)
9. Jazda grupami pojazdów (np. niezorganizowane 10-15 pojazdów w odległościach bezpiecznych) z przerwą do następnej grupki daje szansę włączenia się do ruchu, wyjazdu z podporządkowanej... a nawet szansę zwierzakowi na przejście na drugą stronę jezdni:)
10. Jazda z prędkościami zgodnymi z dopuszczalnymi to minimum dobrego wychowania w zakorkowanym ruchu drogowym.
11. Pierwszy pojazd w grupie nadaje prędkość i zachowania dla całej grupy. Musi wiedzieć, że każde jego zachowanie musi być płynne - np. nagłe i gwałtowne zahamowanie spowoduje kolizję między 3 a 4 pojazdem kolumny. To prawa fizyki - tu kalkulator powstawaniu karambolu.
Winnym jest zawsze ten co nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzednika!
12. Będąc w zakręcie warto ocenić "ogon" - to miara naszego zachowania na drodze.
13. Gdy z przyczyn technicznych pojazdu lub własną niesprawnością nie możemy osiągać minimum - warto okresowo zjeżdżać z drogi i umożliwić innym jazdę.Oddział 3
Prędkość i hamowanie
Art. 19. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.
3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.
4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:
1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;
2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.
5. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.


29) zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;
30) postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;


PAMIĘTAJ: Zasady szczególnej ostrożności dotyczą tych co mają pierwszeństwo i tych co go nie mają.BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ
CZYTELNA JAZDA
BEZPIECZNY ODSTĘP
ZASADY USTĘPOWANIA PIERWSZEŃSTWAKalkulator prawidłowego odstępu

UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073069TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 85


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.