WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikMIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Uwaga na zmiany w przepisach!!!

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000463/O/D20210463.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000720/O/D20210720.pdf


I.Zmiana pojęcia "droga"

1) w art. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;”,

II.Zmiana pojęcia "uczestnik ruchu"

b) pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie:
„17) uczestnik ruchu – pieszego, osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

III.Zmiana pojęcia "pieszy"

18) pieszy
– osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami;
za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą:
- rower, motorower, motocykl,
- hulajnogę elektryczną (czyli: pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;),
- urządzenie transportu osobistego (czyli: pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;),
- urządzenie wspomagające ruch (czyli: urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;),
- wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki,
- osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim,
- a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej;”


IV.Nowe pojęcie "urządzenie wspomagające ruch"

c) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:
„18a) urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;”,

W skrócie UWR np.: hulajnoga bez silnika, roli (łyżworolki), wrotki, deskorolki, monocykl bez silnika ...

V.Zmiana pojęcia "ustąpienie pierwszeństwa"

d) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić
kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości,
pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku,
a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości;
”,

VI.Zmiana pojęcia "pojazd", "pojazd silnikowy"


e) pkt 31 i 32 otrzymują brzmienie:
„31) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch;
32) pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego;”,

VII.Nowe pojęcie "hulajnoga elektryczna"

f) po pkt 47a dodaje się pkt 47b i 47c w brzmieniu:
„47b) hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;

VIII.Nowe pojęcie "urządzenie transportu osobistego"

47c) urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;”;

W skrócie UTO np.: segway, deskorolka elektryczna, monocykl elektryczny ...

Aktualny Rozdział 2


Ruch pieszych

Ruch pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

Art. 11. 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich.

Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie

dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania.
    W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.


Zmiana przy zbliżaniu się do przejazdu rowerowego


9) w art. 27:
a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.
1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.”;Zmiana przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000463/O/D20210463.pdf

Kopia:
"USTAWA z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;
2) w art. 14 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.”;
3) w art. 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.”;
4) w art. 20: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.”, b) uchyla się ust. 1a;
5) w art. 26: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.
”, Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 463 b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda"MOJE ANALIZY

Wprowadzono słowa: pierwszeństwo pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych.
Takie używanie słów może być powodem bezpośredniego zabijania nieostrożnego pieszego!!!
Zmiana przepisów przy naszej super-niebezpiecznej infrastrukturze przejść - pogłębia to zagrożenie!

Przepisy nie określają bezpośrednio zasad pierwszeństwa -
NIE JEST to proste odwrócenie zasady ustępowania pierwszeństwa.
Nie jest to prawo wchodzenie pod jadący pojazd! - czyn zabroniony w art.14 PoRD.
"Art. 14. Zabrania się: 1) wchodzenia na jezdnię: a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;"

U nas funkcjonuje fałszywe rozumienie słowa "pierwszeństwo"!
To już jest, niebadaną, przyczyną wielu śmierci na drogach.
O zasadach ustępowania pierwszeństwa, zasadach ostrożności, szczególnej ostrożności, ograniczonego zaufania czytaj:
https://www.prawko-kwartnik.com/pierwszenstwo.php

Analizując sytuacje można powiedzieć, że:
- pierwszeństwo to jest obowiązek zachowania szczególnej ostrożności,
- to jest prawo wejścia na przejście po zatrzymaniu się wszystkich pojazdów z każdej strony.

Zauważ, że są ludzie mówiący o "bezwzględnym pierwszeństwie pieszego" - takie słowa bezpośrednio zabijają!!!
Za kierownicą zbliżającego się pojazdu może być człowiek chory psychicznie, bez uprawnień, po alkoholu, narkotykach i podobnie działających środkach ... jak mieć przed nim pierwszeństwo?MOJE ANALIZY I PREZENTACJE:

 PRĘDKOŚĆ - jej wpływ na drogę zatrzymania wg stanu nawierzchni i czasu reakcji.
 HAMOWANIE - prezentacja wpływu prędkości, stanu nawierzchni, czasu reakcji na proces hamowania i zatrzymania się; strefy zagrożenia; strefy widoczności; kalkulacja prędkości wobec zagrożeń, w zakrętach;
 WYPRZEDZANIE - niezbędna widoczność, zagrożenia, czas i droga wyprzedzania.

 O ustępowaniu pierwszeństwa a korzystaniu z pierwszeństwie przejazdu, przejścia,
 O bezpiecznej organizacji ruchu drogowego,
 O sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym,

 O zasadach ruchu na skrzyżowaniach dróg i zasadach postępowania,
 O bezpieczeństwie na przejściach dla pieszych,
 O zagrożeniach w ruchu drogowym,
 O bezpiecznej infrastrukturze komunikacyjnej w Niemczech a sytuacja w Polsce,

 O mnie;
UWAGA NA DALSZE ZMIANY W PRZEPISACH!


UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
18.09.2023
WITAJ
1200TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 19.09.2023
godz. 15.30
Hyundai i20
info:661 682 405Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA, ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania
Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2023 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.