WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikPARKOWANIE - PRZEPISY - PRAKTYKA
Zatrzymanie i postój

Cytaty przepisów z Prawa o ruchu drogowym:
Art. 46
1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.
2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.
3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.
4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47
1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.
Art. 49
1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju po-jazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
8) na pasie między jezdniami;
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką na całej jej długości;
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.
2. Zabrania się postoju:
1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.
3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.
4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
Art. 50.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej w każdym przypadku;
2) na pozostałych drogach twardych:
a) poza obszarem zabudowanym w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
b) na obszarze zabudowanym w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.
2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej przez:
a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;
2) na pozostałych drogach:
a) poza obszarem zabudowanym przez umieszczenie w odległości 3050 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
b) na obszarze zabudowanym przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.
3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.
Art. 50a.
1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.
4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane;
2) tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na własność gminy.
Art. 52.
1. Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub
przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni.
2. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami.PARKOWANIE - ZASADY


OGÓLNIE:
Na egzaminie miejsce do parkowania wyznacza egzaminator.
Należy to zadanie wykonać zgodnie z przepisami ruchu drogowego a więc między innymi:
- wolna jazda - I bieg,
- tor jazdy - prawy na jezdniach dwukierunkowych (przy parkowaniu powinna być możliwość wykorzystywania całego obszaru wjazdu - w zależności od natężenia ruchu - aby parkowanie wykonać jednorazowo i sprawnie);
- obserwacja zagrożeń (obrót tułowia, głowy, oka), wiedza o zagrożeniach (lewy, prawy przód, tył), ruchliwość za kierownicą zapewniająca likwidację martwych stref obserwacji za słupkami przednimi i tylnymi, za zagłówkami;
- ustępowanie pierwszeństwa w równorzędnych sytuacjach z prawej strony,
- ustępowanie pierwszeństwa przy wyjeździe jako włączanie się do ruchu ze stanowiska, z parkingu, z dojazdu do obiektu przydrożnego,
- zawczasu i wyraźne pokazywanie swoich zamiarów kierunkowskazem,
- przy braku lub niepełnej widoczności szukanie pomocy u innych ludzi.

Ocena możliwości i decyzja o sposobie wykonania manewru (możliwa jedna korekta).

1. Parkowanie tyłem równolegle po prawej lub odpowiednio po lewej stronie:

Parkowanie tyłem równolegle
parkowanie tyłem równolegleparkowanie tyłem równolegle
- ustawienie blisko boku stojącego pojazdu (40 cm) - nasze koło tylne obok jego narożnika,
- kierunkowskaz prawy, wsteczny bieg, cały skręt kierownicą w prawo,
- w lewym lusterku widoczny cały zderzak samochodu z tyłu lub kąt 50 stopni - wyprostowanie kół,
- w prawym lusterku obserwacja krawężnika lub narożnika samochodu obok w rogu prawym szyby przedniej - to cały skręt w lewo,
- obserwacja przez szybę tylną zagrożeń i odległości do pojazdu z tyłu,
- zatrzymanie jak równolegle ,
- ewentualny podjazd do przodu i korekta lub wyprostowanie kół, lub podjazd w środek między już zaparkowane pojazdy- umożliwiając im wyjazd,
- do wyjazdu kierunkowskaz lewy, obserwacja w lusterkach, przez obrót głowy i tułowia oraz przez lewą szybę (likwidacja martwych stref),
- ocena możliwości wyjazdu bezpośrednio czy z korektą (cofnięcie do tyłu i dopiero wyjazd),
- ustępowanie pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

2.Parkowanie przodem skośnie lub przodem prostopadle (po prawej lub lewej stronie):

 Parkowanie przodem prostopadle
parkowanie przodem prostopadle
- wybieram tor jazdy jak najbardziej przodem po zewnątrz (z dalsza łatwiej wjechać),
- zmiany toru sygnalizuję kierunkowskazem, obserwując i ustępując pierwszeństwa innym pojazdom, rowerzystom, pieszym;
- prowadzę przód pojazdu blisko (po zewnątrz) stojących pojazdów obserwując lewy przód i prawy tył samochodu przy skręcaniu w prawo i odwrotnie przy skręcaniu w lewo,
- wyprostowuję - czym bliżej środka stanowiska tym większa możliwość opuszczenia pojazdu przez otwarcie drzwi kursanta i egzaminatora,
Do wyjazdu:
- bieg wsteczny,
- obserwacja o możliwości (nawet pomoc innej osoby w przypadku braku widoczności), uchylenie szyby (nasłuch) - obserwacja przez wychylanie i obrót tułowia, obrót głowy  (likwidacja martwych stref- minimum 3x lewo,prawo,tył), pomocniczo w lusterkach,
- pokazywanie kierunkowskazem, wolne wyjeżdżanie z obserwacją pojazdów, pieszych, miejsc możliwych kolizji,
- ustępowanie pierwszeństwa,
- zatrzymanie po uzyskaniu możliwości  jazdy do przodu i jadąc do przodu prostowanie kół.

W kryteriach oceny parkowania podano:
" - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
 - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego "
.
Zasadniczo parkując między pojazdami należy to zrobić w miarę w środku i równolegle do stojących pojazdów.
Parkując obok pojedynczego pojazdu dobrze jest uzyskać równoległość w odległości  60-100 cm.
Parkując na pustym parkingu należy zaparkować zgodnie z wyznaczonymi miejscami w środku skrajnego stanowiska.
Gdy miejsca na dwa pojazdy należy zajmować jedno miejsce.
Gdy...


Wirtualne parkowanie

parkowanie tyłem prostopadle  Parkowanie tyłem prostopadłe   - aktualnie nie jest zadaniem ocenianym na egzaminie ale umiejętność jest wysoce pożądana.

Parkowanie przodem prostopadłe z korektą i bez

Parkowanie tyłem równoległe

zawracanie z użyciem biegu wstecznego  Zawracanie

Skręcanie - tory ruchu

Ślady kół przy maksymalnym skręcie kiertownicy
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
12.04.2024
WITAJ
3052417TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 23.04.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 170


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.