WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikPRAWO JAZDY - NOWY EGZAMIN - kat.B

UWAGA - ZMIANA OD 1.07.2019 -

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001206/O/D20191206.pdfWYPIS Z PRZEPISÓW - obowiązujących od 1.07.2019:
§ 12. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
  1) dowód osobisty;
  2) kartę pobytu;
  3) paszport;
  4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  6) zgoda na pobyt tolerowany.
2. Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego lub naraża swoje życie i zdrowie na uszczerbek.
3. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
  1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
  2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
  3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do    rozporządzenia;
  4) w przypadku egzaminu w zakresie pozwolenia – ruszenie w niewłaściwym kierunku lub dwukrotne  nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia.


§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:


3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;


6) egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego;

w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego, egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;


Załącznik nr 2


ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM ORAZ KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ


Tabela nr 1:

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.

2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.

5 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

8 Niezastosowanie się do:

  8.1 sygnałów świetlnych,

  8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

  8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9 Niezastosowanie się do znaków:

  9.1 „stop”,

  9.2 „zakaz wjazdu …”,*

  9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

  9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

  9.5 „nakaz jazdy...”,*

  9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,

  9.7 „linia podwójna ciągła”,

  9.8 „zakaz ruchu”.

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

  10.1 na skrzyżowaniu,

  10.2 pojazdom szynowym,

  10.3 rowerzystom,

  10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

  10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

  10.6 podczas włączania się do ruchu,

  10.7 podczas cofania.

11 Naruszenie zakazu zawracania.

12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:

  14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

  14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

  14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

  14.4 na skrzyżowaniach,

  14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

  14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15 Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.

16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

18 Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.


* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

................................................................................................

Aktualne zachowania skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego
z pogrubionymi zmianami  do pobrania
w formacie pdf: Tabela nr 1

........................................................................................................................

Tabela nr 2

Poz. Zadania egzaminacyjne - Kategorie prawa jazdy

1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

AM, A1, A2, A, B1, B,

B+E, C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E, T

2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

AM*, B1, B, B+E, C1,

C1+E, C, C+E, D1,

D1+E, D, D+E, T,

6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

AM*, A1, A2, A, B1, B,

C1, C, D1, D, T, B+E,

C1+E, C+E, D1+E, D+E

.............................................................

KRYTERIA:

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

– jeżeli występuje.


Zadanie nr 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego; urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie
wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

Zadanie nr 2:

1) uruchomienie silnika pojazdu;

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B, C1, C, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,


Zadanie nr 3

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go - nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.
..............................................................

Tabela nr 7

Poz. Zadania egzaminacyjne

1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.

5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.

6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B -20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.

10 Przejazd przez przejścia dla pieszych.

11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):

1) prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego;

2) skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego;

3) równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik; parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

12 Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):

  1) możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki);

  2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;

  3) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

13 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.

14 Przejazd przez tunel*.

15 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

16 Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.

17 Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.

18 Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).

19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.

21 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

22 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

23 Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.

24 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;

2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

25 Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana
ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania:

– zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

– zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

– odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

– wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,

– rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

– ustawienie pojazdu obok przyczepy.

26 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D +E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h;
w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

27 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

..................................................

AKTUALNY (od 1.07.2019)  arkusz przebiegu egzaminu
Zauważone zmiany w arkuszu przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy:
1. Plac manewrowy - wykreślono zawracanie a dodano:
"Jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (dotyczy kategorii AM,A1,A2,A)".
2. Ruch drogowy: rozdzielono zadanie zmiany kierunku na dwa zadania:
- 20. Zmiana kierunku jazdy w prawo,
- 21. Zmiana kierunku jazdy w lewo.
3. Dotychczasowe p.32 i p.33 zmieniły pozycję na pozycję 26 i 27.

.................................................
Uwaga zmiana(wypis):

Dziennik Ustaw RP
Warszawa, dnia 5 sierpnia 2021 r.

Poz. 1426


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach


Zmiany dotyczące kat.B:

3) w § 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4. W przypadku osoby z udokumentowaną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej dysleksją dopuszcza się przygotowanie dla tej osoby przez ośrodek egzaminowania indywidualnego egzaminu w zakresie części teoretycznej, w którym uczestniczyć będzie egzaminator prowadzący egzamin oraz inny egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego. Egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego czyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera. Pozostałe zasady przeprowadzania tego egzaminu nie ulegają zmianie.”;


6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 poz. 4 otrzymuje brzmienie:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.”,


...............................................


Aktualne zachowania skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego
z pogrubionymi zmianami w formacie pdf do pobrania tutaj: Tabela nr 1

Poniżej STARE przepisy o kierujących od 19.01.2013 do 1.07.2019:

"https://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151" style="">USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami - 20110300151

https://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001019" style="">Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Dz.U.2012.1019

https://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000995" style="">Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Nowy egzamin - zasady egzaminowania: Wypis z instrukcji egzaminowaniaWypis z ustawy - uprawnienia prawa jazdy kat.BWyciąg treści nauczania dla kat.B Program szkolenia kandydatów na kierowców kat.B
Tu wyświetlam przyjazne reklamy z "Google AdSense" - dziękuję :)


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
- posiadanie wymaganego wieku,
- ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu (spełnianie wymogów stawianych absolwentowi oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego z teorii i praktyki w Ośrodku Szkoleniowym).
Miejsce, czas i sposób zdawania egzaminu wybiera kursant.

1.www.word.bielsko.pl/">WORD Bielsko Biała ul. Armii Krajowej 220A / ośrodek ZIAD/.
Możliwe trasy egzaminu - WORD Bielsko Biała
"www.zumi.pl/namapie.html?&loc=Bielsko+Bia%C2%B3a,ul.Armii+Krajowej&Submit=Szukaj&long=19.0257224&lat=49.7857044&type=2&scale=1b&svActive=false" target="_top" title="WORD Bielsko Biała w zumi">WORD Bielsko Biała w zumi,
Biuro czynne pon. - piątek 7.30 do 19.00 i w niektóre soboty. Tel. 33 8150981.
Dojazd autobusem miejskim nr 8 / kier. Szyndzielnia / - odjeżdża z dworca "warszawskiego".

2.
WORD Katowice O/T Tychy Al.Jana Pawła II 3 - tel. 32 217-70-90 w.101 czynny 8-19 pon- pt.
Zobacz w www.zumi.pl : "www.zumi.pl/namapie.html?&loc=Tychy,+Armii+Krajowej&Submit=Szukaj&long=18.9829418&lat=50.1151643&type=2&scale=1a&svActive=false" title="WORD TYCHY - zumi">WORD TYCHY - zumi, Możliwe trasy egzaminu - WORD Tychy
A był FIAT PUNTO GRANDE:(
sterowanie, pod pokrywą silnika, obsługa świateł.

3.www.mord.krakow.pl/">MORD Kraków ul.Koszykarska 33, tel. 12 656562, Możliwe trasy MORD Kraków,
,Samochód egzaminacyjny Hyundai i20
Zobacz w www.zumi.pl : www.zumi.pl/namapie.html?&loc=Krak%F3w,ul.Koszykarska&Submit=Szukaj&long=19.9916828&lat=50.0507859&type=3&scale=1a&svActive=false" target="_top" title="MORD KRAKÓW - zumi">MORD KRAKÓW - zumi

3a.Oddział Terenowy MORD Kraków ul. Balicka 127 
ZAPISY NA EGZAMINY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE NA KAT. B
W GODZINACH OD 7.30 DO 14.30
NUMER TELEFONÓW: 12 393-37-41, 12 393-37-42,
FAX: /012/ 393-37-43 Możliwe trasy MORD Kraków- Balicka 127

3b.Oddział Terenowy MORD w Oświęcimiu 
przy ul. St. Leszczyńskiej 7 (w budynku MZK) (tel. 721 46 45 44)
zaprasza na egzaminy od poniedziałku do czwartku.
Biuro Obsługi Klienta czynne w godzinach od 7.30 do 14.15.
https://www.google.pl/maps/


4. MORD Nowy Sącz ul.29 Listopada 10, Możliwe trasy MORD Nowy Sącz www.zumi.pl/namapie.html?&loc=Nowy+S%B1cz,ul+29+Listopada&Submit=Szukaj&long=20.7107636&lat=49.6010452&type=3&scale=1&svActive=false" target="_top" title="MORD Nowy Sącz w zumi">, MORD Nowy Sącz w zumi

5.WORD Częstochowa - ul.Hallera 1 Zobacz w zumi

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Termin egzaminu praktycznego ustala się dopiero po zdanym egzaminie z teorii.
Część teoretyczna to test komputerowy na specjalnej klawiaturze - 32 pytania z jednokrotnym wyborem w czasie 25 minut.

Pytania są różnej trudności, są punktowane od 1 do 3.

Aby uzyskać wynik pozytywny należy osiągnąć minimum 68 pkt na możliwych 74 pkt.

Egzamin praktyczny to najpierw plac manewrowy :

1.Przygotowanie do jazdy, losowe sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy (2 elementy) oraz ruszanie z miejsca;
       2.Jazda torem po prostej , po łuku do przodu i tyłu oraz zatrzymywania w miejscu wyznaczonym.
       3.Ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca ręcznego.


Następnie osoby, które zaliczyły plac wyjeżdżają w ruch miejski , gdzie wykonują zadania egzaminacyjne umieszczone w instrukcji egzaminowania.

Na pewno będzie to jazda w lewo, w prawo, na wprost, zawracanie ...

Zapraszam na Wirtualny egzamin na skrzyżowaniach ogólnie, sprawdzian losowy oraz w sytuacjach egzaminacyjnych w Bielsku Białej.

Przykładowe trasy egzaminacyjne ośrodków egzaminowania w Bielsku Białej, Tychach, Krakowie, Oświęcimia - zobacz krótkie filmy tras egzaminacyjnych zobacz foto-sytuacje lub foto:Foto Bielsko, Foto Tychy, Foto KrakówPo zakończonym egzaminie otrzymasz od egzaminatora wypełniony:

ARKUSZ PRZEBIEGU EGZAMINU

UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073063TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 79


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.