WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikZASADA ZAMKA , KORYTARZ ŻYCIA

przepis z dnia 16.10.2019
obowiązuje od 6.12.2019Warszawa, dnia 14 listopada 2019 r.

Poz. 2202

USTAWA

z dnia 16 października 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
    - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.1))

wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu:

„2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.”;


2) w art. 22:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.


4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


ŹRÓDŁO: USTAWA 2019/2202/1Z prawa o ruchu drogowym:
38) pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;

Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.Tworzenie korytarza umożliwiającego przejazd pojazdom uprzywilejowanym zwane "korytarzem życia" obowiązuje każdego człowieka na drodze.
Nowy, wyżej zacytowany, przepis dotyczy jezdni jednokierunkowych.

Na drogach (jezdniach) dwukierunkowych należy zmniejszać prędkość i odsuwać się maksymalnie do prawej z przygotowaniem do zatrzymania się w razie potrzeby. To działanie musi być czytelne i logiczne aby umożliwiać pojazdowi uprzywilejowanemu szybki przejazd.
Nie można mu blokować przejazdu - a tak może się dziać, przy gęstym ruchu w przeciwnych kierunkach, obecności pojazdów o większych gabarytach, przy zawężonych jezdniach, przy betonowych wysepkach w osi jezdni, przy braku poboczy, przy braku poboczy utwardzonych i przy innych wynalazkach specjalistów od uspokojenia ruchu !!!


UWAGA ZATOR NA DRODZE - ZASADA ZAMKA


zasada zamka

ANIMACJA I UWAGI: 1. Dojeżdżając do tworzącego się korka w przewężeniu należy zajmować wszystkie miejsca możliwego ruchu.
Jeśli ustawimy się w kolejkę, to nie możemy mieć pretensji do innych pojazdów, że nas będą wyprzedzać.

2.Bezpośrednio przed przewężeniem jedziemy w równym tempie z pojazdem obok z czytelnym wzajemnym miejscem na współpracę i zamek.

3.Gdy korek się zatrzyma - pozostawiamy miejsce przeplatania wolne. Dalsza jazda będzie zgodna z zasadą zamka - czyli pojazd na pasie mającym kontynuację umożliwia wjazd jednemu pojazdowi, któremu pas się kończy. "Otwarcie zamka", to będzie czytelne pokazanie, bezpiecznym odstępem, zamiaru umożliwiania wjazdu.

4.Po wjechaniu pojazdu z sąsiedniego pasa należy "suwak zamknąć" tzn przyśpieszyć i zbliżyć się do poprzednika.

5.W przewężeniu należy jechać szybciej niż przed - takie działanie pozwala zmniejszać korek.
Wiadomo, że stosownie do istniejących warunków. Ślamazarna bezzasadna jazda po wjechaniu w przewężenie z prędkością taką jak przed - powoduje dalszy wzrost korka. Jazda 2x szybsza niż przed powoduje stabilny korek (z dwóch pasów na jeden) itd.... To prawa fizyki.

6.Gdy ruch jest płynny, nie ma potrzeby korzystać z dwóch pasów. Przepustowość i płynność w ruchu laminarnym jest większa niż w ruchu burzliwym - praw fizyki lepiej nie zmieniać.

7. Organizowane miejsca, w których oznakowany pas zanika mogłyby być budowane inaczej np.:
- pas prawy nie powinien nigdy zanikać - on jest naturalną i logiczną kontynuacją jazdy,
- oznakowane równorzędne pasy mogą wzajemnie zanikać w przesunięciu tworzącym naturalny zamek ...
Zasada zamka w animacji z 2009r poprzednia animacja zasady zamka

UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073035TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 51


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.