WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikZATRZYMANIE - przepisy i praktyka - audyt
autor: inż.Stanisław Kwartnik - 10.12.2015


Przepisy o unieruchomieniu pojazdu (o wyłączaniu się z ruchu) w ruchu drogowym powinny być zapisane w sposób jednoznaczny, powinny być zgodne z przepisami Konwencji Wiedeńskiej.
W Polsce tak nie jest.
Brak zgodności i jednoznaczności to źródło nie tylko nieporozumień ale też kolizji, wypadków i błędów organizacyjnych.
Wszystko to stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Przepisy Konwencji Wiedeńskiej:

Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44
Konwencja o ruchu drogowym,
sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
Art.1
h) określenie "skrzyżowanie" oznacza każde przecięcie się dróg na jednym poziomie, ich połączenie
lub rozwidlenie, łącznie z placami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia;

k) określa się, że pojazd jest:
i) "zatrzymany", jeżeli jest unieruchomiony na czas niezbędny do wsiadania lub wysiadania osób
albo w celu załadowania lub wyładowania rzeczy,
ii) "na postoju", jeżeli jest unieruchomiony z innego powodu niż konieczność uniknięcia kolizji z
innym użytkownikiem drogi lub z przeszkodą albo zastosowania się do przepisów ruchu oraz
jeżeli czas unieruchomienia pojazdu nie jest ograniczony do czasu niezbędnego do wsiadania
lub wysiadania osób albo do załadowania lub wyładowania rzeczy.
Jednakże Umawiające się Strony mogą uważać za zatrzymanie każde unieruchomienie
pojazdu w warunkach określonych wyżej pod lit. ii), którego czas trwania nie przekracza okresu
ustalonego w ustawodawstwie krajowym, oraz uważać za postój każde unieruchomienie pojazdu
w warunkach określonych wyżej pod lit. i), którego czas trwania przekracza okres ustalony w
ustawodawstwie krajowym;

Art.23
3. a) Jakiekolwiek zatrzymanie i jakikolwiek postój pojazdu na jezdni są zabronione:
i) w odległości mniejszej niż 5 m (16,5 stopy) przed przejściem dla pieszych, na przejściach dla
pieszych, na przejazdach dla rowerów oraz na przejazdach kolejowych;
ii) na torach tramwajowych lub kolejowych, znajdujących się na drodze albo tak blisko tych torów, że
ruch tramwajów lub pociągów mógłby zostać z tego powodu zakłócony,
w pobliżu skrzyżowań w odległości mniejszej niż 5 m (16,5 stopy) od przedłużenia najbliższej
krawędzi poprzecznej jezdni, a także na skrzyżowaniach, z wyjątkiem przypadków, gdy znak drogowy,
sygnał lub znak na jezdni wskazują inaczej.
b) Zabronione jest jakiekolwiek zatrzymywanie i jakikolwiek postój pojazdu we wszystkich miejscach,
w których mogłoby to stanowić niebezpieczeństwo, a w szczególności:
i) pod wiaduktami i w tunelach, z wyjątkiem ewentualnie miejsc specjalnie oznaczonych;
ii) na jezdni, w pobliżu wierzchołków wzniesień oraz na zakrętach, jeżeli widoczność jest
niedostateczna do wyprzedzania pojazdu z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa, z
uwzględnieniem szybkości pojazdów na danym odcinku drogi;
iii) na jezdni obok wyznaczonej linii podłużnej, jeżeli nie mają zastosowania postanowienia litery b)
punkt ii) niniejszego ustępu, a szerokość jezdni między linią a pojazdem jest mniejsza niż 3 m (10
stóp) i linia jest tego rodzaju, że nie wolno jej przekraczać pojazdom zbliżającym się do niej po tej
samej stronie;
w miejscach, w których pojazd zasłaniałby użytkownikom drogi znak drogowy lub sygnał świetlny.
c) Zabroniony jest jakikolwiek postój na jezdni:
i) w określonej przez ustawodawstwo krajowe odległości od przejazdów kolejowych oraz w odległości
mniejszej niż 15 m (50 stóp) w jedną i drugą stronę od przystanków autobusów, trolejbusów lub
pojazdów szynowych, chyba że ustawodawstwo krajowe przewiduje mniejsze odległości.
ii) przed wjazdami do posiadłości;
iii) w każdym miejscu, w którym postój pojazdu utrudniałby dostęp do innego pojazdu właściwie
zaparkowanego lub wyjazd tego innego pojazdu;
iv) na środkowej jezdni dróg o trzech jezdniach oraz poza obszarami zabudowanymi na jezdniach dróg
oznaczonych odpowiednimi znakami jako drogi z pierwszeństwem przejazdu;
v) w każdym miejscu, w którym pojazd na postoju zasłaniałby użytkownikom drogi znaki drogowe lub
sygnały świetlne ruchu.


Przepisy Prawa o ruchu drogowym:

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
"Art.1
29) zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę,
oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów
;
30) postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;"

"Art. 46.
1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.
2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.
3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.
4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.
Art. 47.
1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.
Art. 47a.
Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.
Art. 48. (uchylony).
Art. 49.
1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
8) na pasie między jezdniami;
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.
2. Zabrania się postoju:
1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.
3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.
4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego."SPRZECZNOŚĆ MIĘDZY DEFINICJĄ ZATRZYMANIA A ZAKAZAMI W ART.49
SPRZECZNOŚĆ Z KONWENCJĄ WIEDEŃSKĄ
ŹRÓDŁO NIEPOROZUMIEŃ I WYPADKÓW


W Polsce wprowadzono definicję (dopuszczalną przez KW) zatrzymania i postoju zależną od czasu unieruchomienia pojazdu.
Określone są zakazy zatrzymywania lub postoju pojazdu (przepisy), ale dopisano, że nie dotyczą one unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
Problem w tym, że warunki te nie zostały określone.
W związku z powyższym powstają nieporozumienia, gdyż każde unieruchomienia niezgodne z przepisami tłumaczy się warunkami ruchu drogowego.
Natomiast w KW te warunki - to unieruchomienia w celu uniknięcia kolizji z innym użytkownikiem drogi lub z przeszkodą oraz zastosowania się do przepisów ruchu.

W KW jakiekolwiek zatrzymanie lub postój są zabronione w odległości 5 m przed i na przejściach dla pieszych, na przejazdach rowerowych, na przejazdach kolejowych, na przejazdach tramwajowych, w pobliżu skrzyżowań w odległości mniejszej niż 5 m od przedłużenia najbliższej krawędzi poprzecznej jezdni, a także na skrzyżowaniach, z wyjątkiem przypadków, gdy znak drogowy, sygnał lub znak na jezdni wskazują inaczej.

W Polsce w te miejsca (przejścia, przejazdy, skrzyżowania) wjeżdża się przy braku miejsca za i zatrzymuje tłumacząc to warunkami!
Często tak się dzieje przy zakorkowanej drodze.
W ten sposób narusza się art.3 PoRD (zakaz blokowania komukolwiek możliwości ruchu) i szereg innych przepisów.

W Polsce zatrzymuje się pojazdy tuż przed przejściem i zachęca się pieszego do wchodzenia przed pojazdy.
Tak śmiertelnie niebezpieczne czyny promuje się jako szczyt bezpiecznego i kulturalnego zachowania !!!

W ten sposób:
W Polsce pieszy może być na przejściu i może być niewidoczny dla innych kierujących!
W Polsce pieszy na przejściu jest zmuszany do wychodzenia zza stojącego pojazdu!

W Polsce wykonuje się coraz szersze przejścia z linią warunkowego zatrzymania tuż przed nimi zamiast wykonywania możliwie wąskich przejść z linią warunkowego zatrzymania w odległości 5 m od przejścia.

W Polsce wykonuje się przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów tuż przed liniami warunkowego lub obowiązkowego zatrzymania - zmuszając kierujących pojazdami do zatrzymania się na nich.

W Polsce linie warunkowego zatrzymania przed skrzyżowaniami maluje się w miejscu linii krawędziowej - śmiertelne nieporozumienie - pojazd ustępując pierwszeństwa zatrzymuje się (lub nie) 20 cm od toru pojazdu jadącego drogą z pierwszeństwem !!!
...UWAGI I WNIOSKI


1.Moja propozycja, to wprowadzenie definicji i rozróżnianie:

- wstrzymanie - to unieruchomienie w celu uniknięcia kolizji z innym użytkownikiem drogi lub z przeszkodą oraz unieruchomienie w celu zastosowania się do przepisów ruchu drogowego, czyli unieruchomienia niezależne od naszej woli ale z zachowaniem przepisów;

- zatrzymanie - to unieruchomienie na czas niezbędny do wsiadania lub wysiadania osób albo do załadowania lub wyładowania rzeczy czyli unieruchomienia z własnej woli;

- postój - to unieruchomienie pojazdu na czas dłuższy niż 1 minuta po zatrzymaniu.

2. Jeśli w Konwencji Wiedeńskiej zabroniono jakiegokolwiek zatrzymania bądź postoju w odległości 5m przed i na przejściu, to jazda w korku nie usprawiedliwia wjeżdżania w tą strefę przy braku miejsca do kontynuacji jazdy.
Szczególnie istotne to jest przed przejściami dla pieszych. 5 metrowe pole widzenia dla pieszego i innych kierujących znakomicie mogłoby poprawiać bezpieczeństwo w tym miejscu.


...

WNIOSKI:
MAJĄC MOŻLIWOŚĆ UNIERUCHOMIENIA POJAZDU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI RUCHU - MUSIMY TO CZYNIĆ.
NIE MOŻNA UTRUDNIAĆ I BLOKOWAĆ KOMUKOLWIEK MOŻLIWOŚCI RUCHU.
POZOSTAWIAJMY 5 m ODLEGŁOŚĆ OD PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH.
W TEN SPOSÓB, PRZEZ ZWIĘKSZANIE POLA WZAJEMNEJ WIDOCZNOŚCI, DAJEMY SZANSĘ BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA WSZYSTKIM.


UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.07.2024
WITAJ
3084023TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 23.07.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 44


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.