WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikMIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
ZASADY NOWEGO EGZAMINU NA PRAWO JAZDY kat.B

Wypis z instrukcji egzaminowania zawartej w
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 13.07.2012 - "https://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000995">D20120995


UWAGA - ZMIANA OD 1.07.2019 -

"http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001206/O/D20191206.pdf">http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001206/O/D20191206.pdf


§ 19.
1. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:
1) w formie określonej w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;
2) w sali, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. d.
2. Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

3. Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.
Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
4. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
5. Każde pytanie zawiera:
1) jedną prawidłową odpowiedź;
2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a) 3 punkty pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 2 punkty pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 1 punkt pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami TAK albo NIE jednej odpowiedzi dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1;
na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2;
na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
7. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
8. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
10. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

§ 20.
1. Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.
3. Przepis § 19 stosuje się odpowiednio.

§ 21.
1. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, egzaminator:
1) uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

§ 22.
1. Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza zawierającego:
1) nazwisko i imię osoby egzaminowanej;
2) numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
3) zakres egzaminu państwowego;
4) numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi;
5) liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie;
6) wynik egzaminu oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów.
2. Arkusz, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się osobie egzaminowanej.

Rozdział 5
Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

§ 23.
1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
1) wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
b) dla pozwolenia w tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
c) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w zestawie określonym w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia wybranym losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie nr 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin;
2) wykonaniu w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych:
a) obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 i § 25, co najmniej zadania określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem,
b) w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.
2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy wykonuje podczas części praktycznej egzaminu państwowego zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E.

§ 24.
Osoby egzaminowane w zakresie pozwolenia wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie torowiska i sieci trakcyjnej zadania określone w tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

§ 25.
1. Egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy dobiera trasę przejazdu w trakcie egzaminu państwowego w taki sposób, aby natężenie ruchu (w godzinach szczytu) na elementach drogi określonych w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia nie było mniejsze niż 400 pojazdów na godzinę na jeden pas ruchu nie dotyczy egzaminów państwowych prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T.
2. Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym marszałkiem województwa; plan z przebiegiem tej trasy wywiesza się w ogólnodostępnym miejscu ośrodka egzaminowania w taki sposób, aby osoby egzaminowane mogły się zapoznać z jej przebiegiem.


§ 26.
Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danym zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b;
2) w przypadku obecności na egzaminie:
a) instruktora potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy,
b) tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego potwierdza ich tożsamość;
3) upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;
4) przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin państwowy jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pojazdu egzaminacyjnego w taki sposób, aby zostały zarejestrowane.

§ 27.
Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:
1) na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej w tabeli nr 2 albo 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;
2) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową;
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;
4) w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w sposób określony w pkt 2;
5) w przypadku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne
określone w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 8, poz. 9, poz. 10, poz. 7;
6) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
7) egzaminator wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym.

§ 28.
1. Osoba egzaminowana uzyskuje:
1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub § 24;
2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 pkt 1 i 3.
2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny podaje przyczyny jego uzyskania;
2) wpisuje na listę osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego oraz wynik egzaminu państwowego;
3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.
3. W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
4. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą być wykonywane przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym.

§ 29.
Stanowiska wymienione w tabelach nr 9 i 10 załącznika nr 2 do rozporządzenia:
1) powinny być wyznaczone białymi lub żółtymi liniami o szerokości od 0,1 m do 0,15 m wymiary pola określone w tabelach nr 9 i 10 załącznika nr 2 do rozporządzenia mierzy się pomiędzy wewnętrznym obrysem linii;
2) powinny mieć na krawędziach pachołki drogowe z tyczkami lub tyczki; wysokość pachołka powinna wynosić co najmniej 0,5 m; wysokość tyczki powinna wynosić co najmniej 1,5 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do kategorii B1 lub B prawa jazdy oraz 2,0 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do pozostałych uprawnień do kierowania pojazdami; pachołki lub tyczki nie powinny naruszać wymiarów stanowiska zastosowanie tyczek nie dotyczy stanowisk do przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A;
3) mogą mieć wewnętrzną linię ograniczającą pas w postaci linii przerywanej;
4) powinny być wyposażone w krawężnik o wysokości 15 cm umieszczony na krawędzi jezdni, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie dotyczy zadań określonych w tabeli nr 10 poz. 3 i 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 6   Wynik egzaminu

§ 30.
1. Wyniki poszczególnych części egzaminu państwowego egzaminator wpisuje oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:
1) na listę osób zakwalifikowanych na egzamin, bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
a) P jeżeli wynik jest pozytywny,
b) N jeżeli wynik jest negatywny,
c) X jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2) do profilu kandydata na kierowcę, przez jego aktualizację w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w pkt 1, potwierdzając ten wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykonuje się wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego w zakresie jednej kategorii prawa jazdy.
3. Dla osób egzaminowanych w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy w rubryce kategoria prawa jazdy umieszcza się wyrazy B kod 96.

§ 31.
Pozytywny wynik egzaminu państwowego uzyskuje osoba, która otrzymała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu państwowego jeżeli ich zdanie jest wymagane.

§ 32.
W przypadku gdy osoba egzaminowana:
1) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego lub
2) korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych lub wykonywała te czynności niesamodzielnie
uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.

§ 33.
W przypadku określonym w:
1) § 15 pkt 1, 2 lit. cf, 35, § 16 pkt 2, § 17 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy przyjmuje się, że osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2) § 13 ust. 1 pkt 2 i 3, § 15 pkt 2 lit. a i b, oraz w przypadku niezgłoszenia się na egzamin państwowy w wyznaczonym terminie przez osobę skierowaną na egzamin w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy przyjmuje się, że osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu.

§ 34.
1. Po zakończeniu egzaminu państwowego dla osób umieszczonych na liście osób zakwalifikowanych na egzamin, egzaminator potwierdza wpisane wyniki egzaminu podpisem i pieczątką oraz przekazuje listę osobie upoważnionej przez dyrektora.
2. Po przeprowadzeniu wszystkich egzaminów państwowych w danym dniu sporządza się w tym dniu protokół egzaminacyjny według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, na podstawie danych:
1) przekazanych przez komputerowe urządzenie egzaminacyjne,
2) zawartych w listach osób zakwalifikowanych na egzamin, przekazanych przez egzaminatorów umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 1.
3. Przyczynę przerwania lub nieprzeprowadzenia egzaminu państwowego opisuje się szczegółowo odpowiednio w protokole egzaminacyjnym lub w odrębnej notatce.
4. Dyrektor zatwierdza protokół egzaminacyjny, o którym mowa w ust. 2, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym został sporządzony.

§ 35.
1. Ośrodek egzaminowania przechowuje:
1) protokoły egzaminacyjne, które po upływie roku powinny być zszyte w książkę, która powinna zawierać na ostatniej stronie adnotację dyrektora o liczbie stron i protokołów, z jego podpisem i pieczątką;
2) plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin przez okres 1 miesiąca.
2. W przypadku dokumentów otrzymanych i prowadzonych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, na wniosek osoby egzaminowanej dyrektor ośrodka egzaminowania przesyła dokumenty do wskazanego ośrodka egzaminowania, dołączając informację o uzyskanych przez tę osobę wynikach egzaminów, zakresie tych egzaminów oraz datach ich przeprowadzenia, używając funkcjonalności tego systemu. W przypadku dokumentów złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na wniosek osoby egzaminowanej ośrodek egzaminowania przesyła złożone przez nią dokumenty, wraz z tym wnioskiem, za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.8)).
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ośrodek egzaminowania przechowuje przez okres 5 lat, a następnie archiwizuje.
4. Wniosek o wydanie prawa jazdy, na którym widnieje informacja o przeprowadzonych egzaminach, nie może być przekazany osobie egzaminowanej.
5. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie prawa jazdy, na wniosek osoby egzaminowanej, wydaje się tej osobie za pokwitowaniem odbioru; kserokopie wydanych dokumentów pozostawia się przy wniosku.
6. Dyrektor przesyła za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o przesłaniu dokumentów osoby egzaminowanej w trybie określonym w ust. 2 w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie dla tej osoby dotyczy osób, którym wygenerowano profil kandydata na kierowcę.

§ 36.
Dokumentacja, o której mowa w § 34 i § 35, może być prowadzona z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania i podpisywana bezpiecznym podpisem elektronicznym.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951.

§ 37.
1. Dyrektor przekazuje w okresach półrocznych pisemną informację o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:
1) starostom w odniesieniu do instruktorów i podmiotów prowadzących szkolenie będących w ich ewidencji i rejestrze;
2) właściwemu organowi ewidencyjnemu w odniesieniu do egzaminatorów będących w jego ewidencji.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, może być przekazywana w postaci elektronicznej.

§ 38.
W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, egzamin państwowy może być przeprowadzony bez instruktora, po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę egzaminowaną o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie państwowym.

§ 39.
1. Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie, za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. W przypadku:
1) pozytywnego wyniku egzaminu państwowego informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się w terminie 3 dni po uzyskaniu przez osobę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego;
2) negatywnego wyniku egzaminu państwowego informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się w terminie 3 dni po:
a) dniu, w którym osobie egzaminowanej upłynął okres 1 roku od dnia ostatniego przystąpienia przez nią do egzaminu państwowego,
b) uzyskaniu po raz pierwszy negatywnego wyniku egzaminu państwowego lub niepoddaniu się sprawdzeniu kwalifikacji w terminie określonym w skierowaniu, jeżeli osoba egzaminowana była skierowana na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

SPRAWDZAJ AKTUALNOŚĆ !

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM ORAZ KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ

Załącznik nr 2 - Tabela nr 1

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego

skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego

1. Spowodowanie kolizji drogowej
2.Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3.Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4.Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5.Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
6.Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7.Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
8.Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
9.Niezastosowanie się do znaków:
9.1 stop,
9.2 zakaz wjazdu,
9.3 zakaz skręcania w lewo,
9.4 zakaz skręcania w prawo,
9.5 nakaz jazdy...*,
9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
9.7 linia podwójna ciągła
10.Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania
11.Naruszenie zakazu zawracania
12.Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13.Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14.Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
15.Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania
16.Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.


Załącznik nr 2 -  Tabela nr 2 - Zadania egzaminacyjne plac/Kategorie prawa jazdy

1.Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy / AM, A1, A2, A, B1, B , B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2.Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu / B1, B , B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3.Parkowanie skośne (wjazd przodem wyjazd tyłem) / B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4.Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem wyjazd przodem lub wjazd przodem wyjazd tyłem) / B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5.Parkowanie równoległe (wjazd tyłem wyjazd przodem) / C1, C, D1, D
6.Zawracanie / C1, C
7.Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu / AM, A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
8.Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu) / AM, A1, A2, A
9.Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym) / AM, A1, A2, A
10.Ominięcie przeszkody / A1, A2, A


Załącznik nr 2  - Tabela nr 4 - Kryteria oceny wg zadań 

1
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania STOP,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
jeżeli występuje;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. ae oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. fm. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:
zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);
4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa pojazd silnikowy obok przyczepy) na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 4 lit. b:
podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;
5) dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia
.............................
2
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
2) płynne ruszenie:
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
3) dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
4) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;
5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.
W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania
................................
3, 4
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
wyjechać poza określony obszar wjazdu,
naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku wewnątrz stanowiska
.................................
5
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz
najechać na krawężnik,
c) pozycja pojazdu na stanowisku wewnątrz stanowiska
..................................
6
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika)
.......................................
7
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go
....................................

8
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
4) upewnianie się o możliwości skręcenia;
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków
.........................................
9
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;
Sposób wykonania zadania:
a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków
.........................................
10
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;
Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków
Załącznik nr 2  -   Tabela nr 7  - Zadania egzaminacyjne


1.Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2.Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3.Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
4.Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5.Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
6.Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B- 20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
7.Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
8.Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9.Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10.Przejazd przez przejścia dla pieszych
11.Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
prostopadłe wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
skośne wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania możliwa jedna korekta toru jazdy) wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
12.Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
(dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):
możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
13.Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14.Przejazd przez tunel*
15.Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16.Wykonanie manewru wyprzedzania
17.Wykonanie manewru omijania
18.Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)
19.Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20.Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
21.Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
22.Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
(manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
23.Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
24.Rozprzęganie pojazdu przyczepą zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
Sposób wykonania zadania:
zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
ustawienie pojazdu obok przyczepy
* Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.


Załącznik nr 2  -   Tabela nr 8  -  Minimalny czas trwania jazdy
w ruchu drogowym [min]

Rodzaj uprawnień

1.Prawo jazdy kategorii:
AM, A1, A2, A, B+E, T               - 25
B1, B                                        - 40
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E - 45
2.Pozwolenie  -  35

UWAGA: Od 1.01.2015 obowiązuje:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA infrastruktury i rozwoju
z dnia 9 maja 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów
oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 7 po poz. 24 dodaje się poz. 25 i 26 w brzmieniu:

"25. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h;
w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana
powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego
26. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)"

Nowy arkusz przebiegu egzaminu od 1.07.2019.

Oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy część 1
Oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy część 2
Oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy część 3
Oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy część 4

Program szkolenia dla kat.B prawa jazdy

Uprawnienia prawa jazdy kat.B

Schemat placu manewrowego,


UWAGA : LINKI do moich stron można dodawać bezpłatnie - adres strony i więcej w tych tematach: https://www.prawko-kwartnik.com
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
18.09.2023
WITAJ
245TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 17.10.2023
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA, ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania
Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2023 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.