WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikZASADY USTĘPOWANIA PIERWSZEŃSTWA


W ruchu drogowym są sytuacje ustępowania pierwszeństwa, umożliwienia wyjazdu, pozostawienia miejsca.


Art.2.23) Ustąpienie pierwszeństwa - to powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić:

- - - KIERUJĄCEGO do:

- - - PIESZEGO do:

Ustąpienie pierwszeństwa to również pozostawienie miejsca dla tych co z niego korzystają (piesi, rowerzyści, pojazdy szynowe, pojazdy o większych gabarytach), czyli nieblokowanie możliwości ruchu innym uczestnikom ruchu drogowego.
Takie działanie wynika z art.3 Prawa u ruchu drogowym i innych n/w.
Reguła 1 : W sytuacjach równorzędnych ustępujemy pierwszeństwa:
- uprzywilejowanym w akcji,
- szynowym z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej,
- wszystkim zbliżającym się kierującym do skrzyżowania z prawej strony,
- skręcając w lewo kierującym jadącym z przeciwka na wprost i w prawo, 
- skręcając w lewo wybierać będziemy, w miarę możliwości, bezkolizyjny tor ruchu z pojazdem z przeciwnej strony jadącym w lewo.

Interaktywne równorzędne skrzyżowanie

Sytuacje równorzędne to m.in.:
- jazda po placu bez wydzielonych pasów ruchu,
- jazda w strefach ograniczenia prędkości do 30 km/h,
- wjazd na skrzyżowanie oznakowane znakiem A-5 "skrzyżowanie równorzędne",
- przebywanie równoczesne na drodze z pierwszeństwem przejazdu,
- przebywanie równoczesne na drogach podporządkowanych (oznaczonych znakami A-7 lub B-20),
- przebywanie równoczesne w sytuacji włączania się do ruchu,
- przebywanie równoczesne na drogach twardych bez oznakowania,
- przebywanie równoczesne na drogach gruntowych bez oznakowania;

Reguła 2 : Dojeżdżając drogą oznakowaną jako podporządkowana do drogi (skrzyżowania) z pierwszeństwem przejazdu należy ustąpić pierwszeństwa:

  • wszystkim kierującym zbliżającym się drogą z pierwszeństwem: obojętnie którym pasem jadą, z jaką prędkością, z jakim kierunkowskazem i w jakim kierunku,
  • oraz wjeżdżającym na to skrzyżowanie z drogi podporządkowanej z prawej strony. Interaktywne skrzyżowanie
Sytuacje ustępowania pierwszeństwa to m.in.:
- wyjazd z drogi oznakowanej znakiem A-7"ustąp pierwszeństwa",
- wyjazd z drogi oznakowanej znakiem B-20 "STOP" (z obowiązkowym zatrzymaniem w miejscu wyznaczonym lub przy jego braku w miejscu o dobrej widoczności tak aby przód pojazdu nie wjechał poza linię krawędzi jezdni lub krzyż św.Andrzeja na przejazdach kolejowych);

    Reguła 3 : Na skrzyżowaniach z czynną sygnalizacją świetlną decydują sygnały świetlne.
    Reguła 4 : OSOBA REGULUJĄCA RUCHEM ma najwyższe uprawnienia.

W ruchu drogowym występują sytuacje WŁĄCZANIA SIĘ DO RUCHU:

Włączanie się do ruchu
Art. 17. 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;
4) pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.
2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.


Włączanie się do ruchu następuje również przy wyjeżdżaniu poza znaki:
- koniec strefy zamieszkania;
- koniec drogi wewnętrznej;
- koniec strefy ruchu.
Ustąpić pierwszeństwa trzeba wówczas wszystkim uczestnikom będącym w ruchu (kierującym i pieszym):
17) uczestnik ruchu – pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;
22) szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;
23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić
innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości,
a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości;


W ruchu drogowym występują OBOWIĄZKI UMOŻLIWIENIA WŁĄCZENIA SIĘ DO RUCHU:

Art. 18. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.
2. Kierujący autobusem (trolejbusem), o którym mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Art. 18a. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:
1) zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;
2) zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.
2. Kierujący autobusem szkolnym w sytuacji, o której mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Sytuacje ustępowania miejsca:
Art. 11. 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli
nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania
miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo
niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany
ustąpić miejsca rowerowi.
6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić
miejsca
nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

Art.25 4. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
2) rozdzielania kolumny pieszych.

Art.28 p3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte
lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

Art. 33. 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są
one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla
rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma
zabitego lub rannego;

BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ
CZYTELNA JAZDA
BEZPIECZNY ODSTĘP
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ
CO ZNACZY PIERWSZEŃSTWO?
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073061TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 77


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.