WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikMANEWRY W RUCHU DROGOWYM


Każdy manewr składa się z podobnych bloków czynności do wykonania:
1. OBSERWACJA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA (przód, tył, tył w lusterkach,martwe strefy);
2. POKAZANIE ZAMIARU WYKONANIA MANEWRU - kierunkowskazem zawczasu i wyraźnie;
brak kierunkowskazu to pokazanie zamiaru jazdy na wprost, to kontynuacja jazdy aktualnym pasem ruchu;
3. POWTÓRNE SPRAWDZANIE MOŻLIWOŚCI I WYKONYWANIE MANEWRU;

Sprawność i pożądane umiejętności osiągniesz szybciej ćwicząc zachowania.


WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU

" Art. 17. [Zasady ogólne] 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:

1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi
niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;
4) pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.
2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. "

Uwaga: ustąpienie pierwszeństwa wszystkim uczestnikom będącym w ruchu (to także pieszym, rowerzystom...to także pozostawienie im miejsca do poruszania się).

- obserwacja możliwości,
- pokazanie zamiaru kierunkowskazem (obowiązkowo przy zmianie pasa ruchu lub kierunku jazdy),
- sprzęgło, I bieg
- sprawdzenie sytuacji i ruszanie.


WYŁĄCZANIE SIĘ Z RUCHU - uwaga! - pominięte w naszych przepisach -

Dlatego proponuję stosować przepisy zawarte w Konwencji Wiedeńskiej:

Artykuł 14

"Ogólne przepisy dotyczące manewrów:
1. Każdy kierujący, który zamierza wykonać manewr, taki jak wyjechanie z rzędu pojazdów stojących
na postoju lub wjechanie do niego, skręcenie w prawo lub w lewo na jezdni, w szczególności w celu
zmiany pasa ruchu, skręcenie w lewo lub w prawo na inną drogę lub do posiadłości przylegającej do
drogi, nie powinien rozpoczynać tego manewru bez uprzedniego upewnienia się, że może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi jadących za nim lub przed nim albo mających go wyminąć, z uwzględnieniem ich pozycji na jezdni, kierunku ruchu i szybkości.
2. Każdy kierujący, który zamierza zawrócić lub cofnąć się, może rozpocząć ten manewr dopiero po
upewnieniu się, że może to uczynić nie stwarzając niebezpieczeństwa lub przeszkody dla innych
użytkowników drogi.
3. Przed skręceniem lub przed wykonaniem manewru związanego ze zjechaniem w bok każdy
kierujący powinien odpowiednio wyraźnie i dostatecznie wcześnie zasygnalizować swój zamiar za
pomocą kierunkowskazu lub kierunkowskazów swojego pojazdu albo - w razie ich braku - w miarę
możliwości za pomocą odpowiedniego znaku ręką. Sygnalizowanie zamiaru za pomocą kierunkowskazu
lub kierunkowskazów powinno trwać przez cały czas trwania manewru; powinno ono ustać natychmiast po
jego zakończeniu."
więcej


ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU

Art. 22.
1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas
ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza
skręcić w lewo.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą
określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.
4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa
pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten
pas z prawej strony.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy
lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
6. Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten
utrudnić.


RADA: Bezpieczne i kulturalne zachowanie to WYRAŹNE ZOSTAWIENIE MIEJSCA POJAZDOWI (ok.20m), który kierunkowskazem sygnalizuje określony zamiar zmiany pasa ruchu czy też kierunku jazdy. Skręcającego w lewo przecież z lewej strony wyprzedzać nie wolno. Wyprzedzanie z prawej nie wszędzie jest dozwolone i jest super niebezpieczne ze względu na martwe strefy widoczności.
W ruchu drogowym nie można (art.3) utrudniać innym możliwości ruchu, nie można nikomu blokować możliwości zmiany pasa ruchu.

BEZPIECZNE zachowanie to unikanie miejsc, w których można być niewidocznym dla INNYCH i rezygnacja z "pierwszeństwa" jeśli jesteśmy niezauważeni, zlekceważeni i brak jest oznak ustępowania nam pierwszeństwa.

Porównaj sceny w animacji: pas oznakowany i nieoznakowany, zmiany pasa w zasadzie zamka oraz pas włączania

Zmieniając pas ruchu zauważ, że można to robić:
- w miarę możliwości przy równej prędkości z innymi pojazdami - wtedy miejsca i czasu nie musi być tak dużo;
- od razu za zderzakiem obok pojazdu - wtedy uzyskasz lepszy odstęp do następnego pojazdu za nim, ale wjeżdżając bliżej za zderzakiem poprzednika bądź czujny;
- kierunkowskazem zawczasu i wyraźnie pokazuj swój zamiar;
- ustępujesz pierwszeństwa pojazdowi jadącemu danym pasem tzn tak zmieniasz pas ruchu aby nie spowodować u niego istotnej zmiany prędkości, zmiany pasa bądź kierunku jazdy;

Jeśli bardzo gęsty ruch pokaż kierunkowskazem zamiar i czekaj na czytelne zostawienie miejsca.

Jeśli stoisz w korku pokaż zamiar kierunkowskazem i obracając się poproś obok kierowcę o umożliwienie wykonania manewru;
Widząc chęć zmiany pasa ruchu pojazdu przed sobą nie blokuj mu możliwości tej zmiany, a raczej pozostawiając miejsce, w czytelny sposób pokaż mu tą możliwość.


SKRZYŻOWANIEUWAGA zmiana definicji pojęć w PoRD od 21.09.2022


Polska definicja skrzyżowania z Prawa o ruchu drogowym:
10)" - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;"

Definicja w Konwencji wiedeńskiej jest inna:
"h)określenie "skrzyżowanie" oznacza każde przecięcie się dróg na jednym poziomie, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z placami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia;"

Więcej o skrzyżowaniach
Poznaj różne możliwości organizacji ruchu w:

- animacjach jazdy w prawo, na wprost, w lewo, zawracania;

- filmach z tras egzaminacyjnych: Bielska Białej, Tychów, Krakowa, Nowego Sącza;

- filmach z tras szkoleniowych Wadowic;
- filmach z tras przejazdu przez Wadowice, Bieruń, Oświęcim, Andrychów, Kęty, Kozy;
- na fotografiach sytuacji drogowych, oraz Bielska Białej, Krakowa, Tych;

- ćwicząc zachowania w interaktywnych skrzyżowaniach;

- poznając zasady ruchu w bezkolizyjnych węzłach drogowych oraz w sytuacjach mieszanych;

- i zachowanie przy zastosowanej sygnalizacji sterowanej pętlami indukcyjnymi lub kamerami detekcyjnymi;

- procedury postępowania wg znaku "STOP" lub "USTĄP pierwszeństwa"USTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA

Ustąpić pierwszeństwa pieszemu - to takie zachowanie aby nie zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia bądź przyspieszenia kroku. Ustąpić pierwszeństwa kierującemu to takie zachowanie aby nie zmusić go do istotnej zmiany prędkości, zmiany pasa lub kierunku ruchu.


Zasady ustępowania pierwszeństwa


Reguła 1 : W sytuacjach równorzędnych ustępujemy pierwszeństwa:
- uprzywilejowanym w akcji,
- szynowym z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej,
- wszystkim zbliżającym się do skrzyżowania z prawej strony,
- skręcając w lewo jadącym z przeciwka na wprost i w prawo, 
- skręcając w lewo wybierać będziemy, w miarę możliwości, bezkolizyjny tor ruchu z pojazdem z przeciwnej strony jadącym w lewo.

Interaktywne równorzędne skrzyżowanie

Sytuacje równorzędne to m.in.:
- jazda po placu bez wydzielonych pasów ruchu,
- jazda w strefach ograniczenia prędkości do 30 km/h,
- wjazd na skrzyżowanie oznakowane znakiem A-5 "skrzyżowanie równorzędne",
- przebywanie równoczesne na drodze z pierwszeństwem przejazdu,
- przebywanie równoczesne na drogach podporządkowanych (oznaczonych znakami A-7 lub B-20),
- przebywanie równoczesne w sytuacji włączania się do ruchu,
- przebywanie równoczesne na drogach twardych bez oznakowania,
- przebywanie równoczesne na drogach gruntowych bez oznakowania;

Reguła 2 : Na skrzyżowaniach ze znakami decydują znaki drogowe.

Reguła 3 : Na skrzyżowaniach z czynną sygnalizacją świetlną decydują sygnały świetlne.
    Reguła 4: OSOBA REGULUJĄCA RUCHEM ma najwyższe uprawnienia.
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

Zachowanie się na skrzyżowaniach z czynną sygnalizacją świetlną (bez ruchu okrężnego):

sygnalizator zwykły

SYGNALIZATOR (S-1) z sygnałami do kierowania ruchem.

ŚWIATŁO CZERWONE - wjazd zabroniony; 
 zatrzymanie przed tym co występuje wcześniej:
- jezdnią drogi poprzecznej,
- linią warunkowego zatrzymania,
- przejściem dla pieszych,
- sygnalizatorem,

ŚWIATŁO ŻÓŁTE - wjazd zabroniony z wyjątkiem sytuacji gdzie zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania.
              

 zatrzymanie przed tym co występuje wcześniej:
- jezdnią drogi poprzecznej,
- linią warunkowego zatrzymania,
- przejściem dla pieszych,
- sygnalizatorem,

ŚWIATŁO ZIELONE - wjazd za sygnalizator dozwolony pod warunkiem, że:
- nie ma osoby regulującej ruchem, która zabrania wjazdu,
- nie zbliża się pojazd uprzywilejowany w akcji,
- jest miejsce na skrzyżowaniu i za skrzyżowaniem,
- z poprzedniej zmiany świateł rowerzyści i piesi opuścili skrzyżowanie (inne pojazdy mogą pozostawać na skrzyżowaniu o ile nie utrudniają ruchu),
- przewidzimy, że podczas nadawania zielonego opuścimy skrzyżowanie.

I. JAZDA NA WPROST - zachowując szczególną ostrożność JADĘ

II. SKRĘT W PRAWO - USTĄPIĘ PIERWSZEŃSTWA SKRĘCAJĄCYM POJAZDOM SZYNOWYM, PIESZYM, ROWERZYSTOM.

III. SKRĘT W LEWO - USTĄPIĘ PIERWSZEŃSTWA WSZYSTKIM POJAZDOM JADĄCYM Z PRZECIWNEJ STRONY NA WPROST I W PRAWO, PIESZYM I ROWERZYSTOM. Bezkolizyjnie lub kolizyjnie z jadącym z przeciwka w lewo.

Interaktywne skrzyżowanie


sygnalizator warunkowy

SYGNALIZATOR WARUNKOWY (S-2) z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką.

(czerwone światło wraz ze świecącą obok zieloną strzałką) to:
- ZATRZYMANIE PRZED SYGNALIZATOREM,
- USTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA PIESZYM, ROWERZYSTOM,
- USTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA POJAZDOM NA SWOIM KIERUNKU RUCHU.

sygnalizator kierunkowy

SYGNALIZATOR KIERUNKOWY (S-3)

- na tle światła czerwonego i żółtego czarna strzałka a w miejscu zielonego strzałka zielona:
ŚWIATŁO CZERWONE- wjazd zabroniony a zatrzymanie przed tym co występuje wcześniej:
- jezdnią drogi poprzecznej,
- linią warunkowego zatrzymania,
- przejściem dla pieszych,
- sygnalizatorem,

ŚWIATŁO ŻÓŁTE - wjazd zabroniony z wyjątkiem sytuacji gdzie zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania.

STRZAŁKA ZIELONA - TO BEZKOLIZYJNA JAZDA W KIERUNKU WSKAZANYM STRZAŁKĄ pod warunkiem, że:
- nie ma osoby regulującej ruchem, zabraniającej wjazdu,
- nie przejeżdża uprzywilejowany w akcji,
- jest miejsce na skrzyżowaniu i za skrzyżowaniem,
- z poprzedniej zmiany świateł rowerzyści i piesi opuścili skrzyżowanie (inne pojazdy mogą pozostawać na skrzyżowaniu o ile nie utrudniają ruchu),
- przewidzimy, że podczas nadawania zielonego opuścimy skrzyżowanie.ZAWRACANIE

Art.22ust."6. Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić. "

Zasady i procedury:
- wyjeżdżaj przodem na drogę o większym ruchu,
- obserwacja,
- decyzja o sposobie,
- zwolnienie ( II bieg lub I bieg),
- znakowanie zmian pasów i kierunku ruchu,
- ustąpienie pierwszeństwa,
SPOSOBY ZAWRACANIA :
A. jednym skrętem
- od osi jezdni w lewo,
- od prawego krawężnika w lewo,
- z wykorzystaniem uliczki, wjazdu do bramy z lewej,
- z wykorzystaniem uliczki, wjazdu do bramy z prawej,
- z przejeżdżaniem poza środek skrzyżowania lub bez przejeżdżania poza środek skrzyżowania
Stosując zasadę nieutrudnianie ruchu innym jego uczestnikom będzie to zależne od:
-- geometrii skrzyżowania (długość, ilość miejsca, przesunięcia osi dróg itp)
-- wymalowanych linii (przy podwójnej ciągłej musimy być z prawej nie dotykając ich),
-- rozpoczętego rodzaju manewru jadącego z przeciwka, do którego trzeba się dostosować,
-- już stojących pojazdów na skrzyżowaniu...
-- rodzaju sygnalizacji (fazowa, zwykła, brak wlotu z przeciwka ...).
B. zatrzymanie po prawej, cofnięcie w uliczkę, wjazd do bramy po prawej stronie jezdni,
C. wjazd przodem w uliczkę, wjazd do bramy itp. po lewej i cofnięcie w prawo do tyłu.

Zauważ: zawracanie - przepisy ; geometria zawracania na jezdni ; tor ruchu przy zawracaniu ;
a. Zawracanie jest dozwolone w miejscach nie zabronionych znakami i przepisami:
- na skrzyżowaniach bez sygnalizacji,
- na skrzyżowaniach z sygnalizacją zwykłą S-1 i warunkową S-2,
W tych sytuacjach zawracanie można wykonać z pasa do zawracania a w przypadku jego braku z lewego skrajnego pasa do skrętu w lewo.
b. Warunkiem możliwości zawracania na sygnalizatorze kierunkowym S-3 jest strzałka na sygnalizatorze do zawracania oraz pas ze strzałką kierunkową do zawracania. Przy spełnionych tych warunkach zawracanie jest bezkolizyjne.

MIJANIE

"26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;"

Art. 23.1. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się;


OMIJANIE

"27) omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;"

Art. 23.2) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość;
omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony;


COFANIE

Art.23.3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

- upewnienie się o możliwości ( ani 1 cm bez pewności )- wsiadając do pojazdu sprawdzić sytuację za pojazdem z oceną możliwości,
- obserwacja przez prawe ramię przy jeździe do tyłu po prostej i w prawo,
- obserwacja przez lewe ramię przy jeździe w lewo,
- obserwacja w lusterkach bocznych - pomocniczo,
- noga na sprzęgle (jazda na "półsprzęgle" pozwoli prowadzić pojazd wolno i daje możliwość szybkiego zatrzymania w razie potrzeby),
- uchylone okno, wyłączone radio, wytężony słuch,
- pomoc drugiej osoby w sytuacjach braku dostatecznej widoczności.

WYPRZEDZANIE

Wyciąg z przepisów:

" 28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;"

Art. 24.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w
szczególności, czy:
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.
3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.
4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.
6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania. Przepisu nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 12.
7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.
8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:
1) jednokierunkowej;
2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
9. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.
10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. "

Zasady - procedury wyprzedzania:

- czy jest sens i czy można to zrobić zgodnie z przepisami:
- obserwacja przód / widoczność i miejsce do wyprzedzania, czy wyprzedzany nie wyprzedza .../
- obserwacja tył / czy nie jestem wyprzedzany ... /
- decyzja i kierunkowskaz ,
- obserwacja,
- zmiana pasa, przyspieszanie , odstęp , kierunkowskaz wyłączyć po każdej zmianie pasa ruchu,
- obserwacja lusterko wewnętrzne i ewentualny powrót na poprzedni pas. Fazy wyprzedzania

Kalkulator czasu i drogi wyprzedzania pozwoli przeanalizować różne czynniki, z którymi spotkamy sie przy wyprzedzaniu.
Czynniki niezależne od nas a związane z naszym pojazdem to jego długość oraz możliwe do uzyskania w danych warunkach przyspieszenie. To przyspieszenie będzie zależne od obciążenia pojazdu, sprawności silnika, jego mocy ale również od stanu opon, ich rodzaju, stanu przyczepności jezdni. Należy wprowadzić w sekundach czas uzyskiwania 100 km/h swoim pojazdem.
Czynniki związane z pojazdem wyprzedzanym to będzie jego długość oraz prędkość poruszania.
W kalkulatorze założyłem start do wyprzedzania z odległości równej czasowi reakcji (t=1s) i z prędkości równej pojazdowi poprzedzającemu.
Zakończenie wyprzedzania założyłem w odległości tylnego zderzaka odpowiadającej czasowi reakcji
( t=0.85 s) za pojazdem wyprzedzonym.
Takie odległości są prawidłowe w procesie wyprzedzania.
Utrzymywanie odległości bliższej niż droga reakcji za poprzednikiem grozi najechaniem na niego oraz wydłuża czas przebywania na pasie o przeciwnym kierunku jazdy.

O ILE NIE PODEJMUJĘ RYZYKA WYPRZEDZANIA WTEDY ZA POPRZEDNIKIEM UTRZYMUJĘ ODLEGŁOŚĆ POZWALAJĄCĄ NA WYPRZEDZANIE MNIE PRZEZ INNYCH.
 O czym świadczy pozycja pojazdu na drodze ?


Co robić w sytuacji nieprawidłowego wyprzedzania nas przez inny pojazd?
Zgodnie z art.3 PoRD nie wolno zaniechać żadnych czynności (hamowania, zjeżdżania na bok) mających na celu szczęśliwe zakończenie sytuacji.
Nieprawidłowe wyprzedzanie kolumny pojazdów.

Więcej o bezpieczeństwie przy wyprzedzaniu.PIESZY A KIERUJĄCY - UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW:
TUTAJ TE, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 1.06.2021KIERUJĄCY jest zobowiązany zmniejszyć prędkość zbliżając się do przejść i przejazdów rowerowych oznakowanych odpowiednio znakami D-6, D-6a, D- 6b aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów znajdujących się i wkraczających na te przejścia i przejazdy ( Rozp.Min.Infr. par.47.4)


O bezpiecznej organizacji przejść dla pieszych: Bezpieczne przejście
Wypadek na przejściu - kto winny:Wypadek na przejściu dla pieszych, sonda
Przejścia na Zachodzie:Organizacja ruchu pieszego w Niemczech - NorymbergaNadmierna prędkość jest jednym z głównych przyczyn i wielkości tragedii na drogach.
Zobacz animację wpływu prędkości na zatrzymanie się pojazdu,
oraz prędkość a warunki hamowania.
BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ
CZYTELNA JAZDA
BEZPIECZNY ODSTĘP
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ
ZASADY USTĘPOWANIA PIERWSZEŃSTWA

-----------------------------------------------------------------------------

OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI

 na podstawie Dz.Ust.nr 170 z 12.10.2002r

1.Znak zakazu B33 "ograniczenia prędkości" obowiązuje od miejsca postawienia do:Warto czasem sprawdzić nasze wyczucie prędkości lub popracować nad właściwym korzystając z
kalkulatora drogi zatrzymania, kalkulatora powstawania karambolu.
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073024TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 40


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.