WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikWYPRZEDZANIE - widoczność - zagrożenia

inż. Stanisław Kwartnik

17.05.2013Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym :

"Art.2 ust. 28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;"

"Art. 3.
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.
3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu."
"Art. 24.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru
wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.
3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.
4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.
6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania. Przepisu nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 12.
7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.
8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:
1) jednokierunkowej;
2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
9. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.
10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy
zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub
trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.Wyprzedzanie jest bardzo niebezpiecznym manewrem na drodze zwłaszcza na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.
Ta konieczność przebywania podczas wyprzedzania na pasie do przeciwnego kierunku jazdy jest powodem zderzeń czołowych pojazdów, a każdy błąd w wykonaniu wyprzedzania może skończyć się tragicznie.

Podejmując decyzję o wyprzedzaniu należy zawsze poddać analizie łącznej:
- sens (np. bezsensowe podejmowanie dużego ryzyka wobec nikłych korzyści);
- zgodność z przepisami (przepisy ogólne (skrzyżowania, przejścia, przejazdy), znaki poziome (ciągłe linie), znaki pionowe (zakazy wyprzedzania, niebezpieczne zakręty), ograniczenia prędkości, odstępy;
- widoczność na cały czas potrzebny do wyprzedzania;
- długość do wyprzedzania (pojedyncze pojazdy do 12m, członowe do 16,5m, silnikowe z przyczepą do 18,75m, zespoły pojazdów do 22m i kolumny ciasno jadących pojazdów) - ich prędkość, odstępy, zachowanie, przewidywalne miejsce po wyprzedzeniu;
- sytuację z tyłu - czy już nie jesteśmy wyprzedzani.

Dla przykładowej, często spotykanej sytuacji, w poniższej tabeli i wykresie podaję niezbędną widoczność na cały czas potrzebny do wyprzedzania się pojazdów o długości 5m.

Przykładowy pojazd wyprzedzany jedzie ze stałą prędkością 30, 50, 70 lub 90 km/h.
Wyprzedzanie rozpoczyna się od tej prędkości w odległości bezpiecznej równej drodze zatrzymania i kończy się w tej odległości.
Całkowity czas reakcji 1.3s, nawierzchnia o możliwym opóźnieniu 7 m/s2.
Przyspieszenie do 100 km/h pojazdu przystępującego do wyprzedzania przyjąłem = 15 s (czyli 1,8 m/s2 tj pełne wykorzystanie możliwości sprawnego średnio obciążonego samochodu osobowego).

Z tego wynika czas, droga oraz prędkość końcowa przy wyprzedzaniu.

Do analizy przyjąłem dwa pojazdy zbliżające się z przeciwnej strony - jeden jadący z prędkością tą samą co wyprzedzany, a - drugi z prędkością przekraczającą tą prędkość o 30 km/h.
Wg kalkulatora: kalkulator drogi wyprzedzania

NIEZBĘDNA WIDOCZNOŚĆ

PRĘDKOŚĆ POJAZDU
DO WYPRZEDZENIA w km/h
30 50 70 90
CZAS WYPRZEDZANIA (s) 6.6 8.8 11 13.1
PRĘDKOŚĆ KOŃCOWA (km/h) 53 80 108 135
DROGA WYPRZEDZANIA (m) 96 196 329 491
PRĘDKOŚĆ POJAZDU Z PRZECIWKA V (km/h) 30 60 50 80 70 100 90 120
JEGO DROGA PRZEBYTA
W CZASIE WYPRZEDZANIA (m)
55 110 122 196 214 306 327 437
NIEZBĘDNA WIDOCZNOŚĆ DROGI
DO PODJĘCIA DECYZJI
O WYPRZEDZANIU (m)
151 206 318 392 543 635 818 928

WYNIK NA WYKRESIE:
wykres niezbędnej widoczności

WAŻNE I CIEKAWE:

NIEZBĘDNA WIDOCZNOŚĆ, podobnie jak ENERGIA KINETYCZNA,
jak DROGA HAMOWANIA WZRASTA WYKŁADNICZO
(TZN. NIELINIOWO) WRAZ Z KWADRATEM PRĘDKOŚCI.

ABY WYPRZEDZIĆ POJAZD JADĄCY O 20 km/h WIĘCEJ

POTRZEBA DWA RAZY (~ ) WIĘKSZEJ WIDOCZNOŚCI

POJAZD Z PRZECIWNEJ STRONY  PRZEKRACZAJĄCY PRĘDKOŚĆ O 30 km/h
WYMAGA KAŻDORAZOWO ZWIĘKSZONEGO POLA WIDOCZNOŚCI O 55 do 110 m


Podejmując decyzję o wyprzedzaniu należy na tej wyliczonej odległości wypatrzyć nie tylko pojazd jadący z przeciwka (jego prędkość i odległość) ale wszystkich innych uczestników ruchu drogowego:
- pieszych na jezdni po lewej, po prawej;
- kolumny pieszych po lewej, po prawej;
- rowerzystów po lewej, po prawej;
- kolumny rowerzystów po lewej, po prawej;
- wózki rowerowe, podręczne, dziecięce, inwalidzkie po lewej, po prawej;
- pojazdy zaprzęgowe;
- robotników na jezdni wraz z maszynami;
- maszyny rolnicze, ciągniki, przyczepy;
- awaryjnie pozostawione pojazdy;
- możliwość wtargnięcia na jezdnię dzieci, pijanych lub niepełnosprawnych pieszych, kierowców;
- pojazdy uprzywilejowane w akcji;
- motocyklistów z reguły przekraczających o 100% prędkość;
- już wyprzedzających się z przeciwnej strony.

Obserwacja niektórych grup uczestników po prawej pozwala przewidywać zachowanie pojazdu wyprzedzanego - nie można zakładać, że wyprzedzany nie będzie omijał np. pieszego!

Etapy wyprzedzania, wymowa pozycji na drodze, nieprawidłowe wyprzedzanie kolumny.

Przy wyprzedzaniu zwracam uwagę na odstęp przy wyprzedzaniu, który powinien wynosić minimum 1m.
Jest on obowiązkowy w stosunku do pojazdów jednośladowych ale również jest on potrzebny następującemu kierowcy, który ma zamiar wyprzedzać. W tym odstępie=luce 1 m będzie on mógł ocenić sytuację z przeciwnej strony i podjąć właściwą decyzję.Bezpieczeństwo przy wyprzedzaniu można zwiększać:


I.DZIAŁANIA ORGANIZATORA RUCHU:


1.Budowę pasów umożliwiających wyprzedzanie tj wielopasmowych dróg dwujezdniowych, jezdni o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku, jezdni z trzecim pasem o zmiennym kierunku ruchu, jezdni z trzecim pasem w przewidywalnych miejscach potencjalnego wyprzedzania (po dłuższych odcinkach jazdy bez możliwości wyprzedzania, np. miejsca bez dostatecznej widoczności), pasach ruchu powolnego przed wzniesieniami;
2.Oddzielanie ruchu pieszego, rowerowego, wolnobieżnego od jezdni dwukierunkowej o dwu pasach ruchu - (budowa twardych poboczy);
3.Systematyczne zwiększanie niezbędnej widoczności w okolicy dróg, stworzenie systemu ostrzegania o pułapkach braku widoczności (np. w terenie pagórkowatym - zagęszczenie słupków przydrożnych uwidoczni nagłe obniżenie jezdni);
4.Wprowadzenia zakazu skręcania w lewo przy braku odpowiedniego pasa ruchu na drogach o prędkościach powyżej 50 km/h;
Aktualnie organizatorzy, przerywając linie podwójne ciągłe, jak gdyby zachęcali do takich lewoskrętów - a może to być niezgodne z art.3 PoRD i jako takie zabronione.

II.DZIAŁANIA WYPRZEDZAJĄCEGO:


1. NIGDY nie podejmować ryzyka wyprzedzania bez dostatecznej widoczności sytuacji przed pojazdem wyprzedzanym;
2. Nie podejmować tego ryzyka w sytuacjach niezgodnych z przepisami, przy braku sensu i nikłych korzyściach;
3. Wykorzystywanie maksymalnej możliwości pojazdu w zakresie przyspieszania aby maksymalnie skrócić czas przebywania na pasie do przeciwnego kierunku jazdy.

III.DZIAŁANIA WYPRZEDZANEGO:


1. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI (zabronione przyspieszanie, zmiana pasa ruchu) może nie wystarczyć !
Zgodnie z art.3 PoRD wyprzedzany ma obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych działań celem ratowania niebezpiecznej sytuacji.
Z tego wynika obowiązek zostawiania i pokazywania czytelnego miejsca ratunkowego na rezygnację lub zakończenie wyprzedzania dla niefortunnie lub nieprawidłowo wyprzedzającego.
Jeśli sytuacja wymaga zwolnienia, odsunięcia do prawej, przyspieszenia - nie można zaniechać tych czynności zgodnie z art.3 PoRD.


Nieprawidłowe wyprzedzanie kolumny pojazdów: FILM i animacja SWFW razie wypadku trzeba będzie wykazać jakie środki podjęto w celu ratowania życia, zdrowia, mienia swojego i drugiego kierowcy.

W razie wypadku trzeba też udzielić pomocy medycznej poszkodowanym - na słowo "przepraszam" będzie wówczas za późno.PRZYCZYNY, KTÓRE JUŻ SKOŃCZYŁY SIĘ ŚMIERCIĄ PRZY WYPRZEDZANIU:


1. Podejmowanie decyzji o wyprzedzaniu w miejscach i sytuacjach bez dostatecznej widoczności (teren pagórkowaty, dojazd do wierzchołka wzniesienia, na łukach niebezpiecznych zakrętów, przy mgłach, śnieżycach, ulewnych deszczach ... bezpośrednio przed i na przejściach dla pieszych, przejazdach rowerowych, kolejowych, skrzyżowaniach o ruchu niekierowanym ...);
2. Nieopanowanie pojazdu w końcówce wyprzedzania wobec znacznego zwiększenia prędkości i nieprzewidywalnego stanu jezdni w tym miejscu;
3. Brak czytelnego pokazywania pomocy dla bezpiecznego zakończenia niefortunnego wyprzedzania - np. zwalniania z odsuwaniem się do prawej.
4. Zaskoczenie (tzn niefortunne wyprzedzanie):
- brakiem miejsca do zakończenia wyprzedzania,
- brakiem miejsca do wycofania się z manewru (następny blisko trzymający się przy wyprzedzaniu pojazd blokuje możliwość rezygnacji),
- brakiem czytelnego miejsca na ratunek,
- szybszy niż oceniono pojazd z przeciwnej strony,
- podejmowanie wyprzedzania przez pojazd wyprzedzany,
- nieoczekiwana zmiana widoczności w trakcie manewru,
- brakiem przyspieszania z powodu
- niewłaściwego biegu (obowiązkowa redukcja do niższego biegu z pełnym wykorzystywaniem mocy silnika),
- przeciążenia pojazdu,
- przekroczenia przyczepności kół do nawierzchni jezdni,
- chwilowej niesprawności silnika...
5. Długa jazda z wyprzedzaniem autostradami, drogami dwujezdniowymi - zjazd na jezdnie dwukierunkowe kardynalnie zmienia warunki wyprzedzania, a ludzie mają tendencję działać tak jak na autostradzie.
6. PRZESTĘPCZE działania wyprzedzanego - przyspieszanie lub zajeżdżanie drogi.
7. Wyprzedzanie pojazdu zmieniającego kierunek.
Proszę zauważyć, że wyprzedzanie to z definicji manewr między pojazdami poruszającymi się w tym samym kierunku.

Pojazd może zmieniać kierunek ruchu w lewo. Rozpoznamy to po kierunkowskazie lewym, po zbliżaniu się do osi jezdni, po jeździe przy osi jezdni, po zwalnianiu. Tu bezpośredni przepis zabraniający jest.
Pojazd może zmieniać kierunek ruchu w prawo. Rozpoznamy to po kierunkowskazie prawym, po zbliżaniu się do prawej krawędzi jezdni, po jeździe przy prawej krawędzi jezdni, po zwalnianiu.
Takich pojazdów wyprzedzać, po stronie w którą mają zamiar skręcić, nie można.
Łamanie tej naturalnej zasady to w 100% kolizja lub wypadek.
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073065TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 81


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.